Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Project)

Δίνεται η δυνατότητα καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης (16:15 έως 17:15) μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (projects).

Τα projects είναι μια παιδαγωγική διαδικασία μάθησης. Ανήκει στις ομαδικές μορφές διδασκαλίας και προάγει την αυτονομία των παιδιών. Κάθε project αναπτύσσεται σε 5 στάδια:

  1. προβληματισμός
  2. προγραμματισμός
  3. διεξαγωγή
  4. αξιολόγηση
  5. παρουσίαση
 

Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας για τη μετάβαση σε διάφορες μαθησιακές στάσεις των μαθητών και βασίζεται στην ερευνητική διαδικασία. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας καλλιεργούνται ικανότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, συνεργασίας και επικοινωνίας. Η γνώση που αποκτάται δεν είναι αποσπασματική, συνδέεται με τα βιώματα και την καθημερινότητα του παιδιού.